SYSTEM ODDZIELNYCH ELEMENTÓW

System od­dzielnych elementów może pociągnąć za sobą więk­sze koszty niż kupno gotowego zblokowanego trzo­nu kuchennego, wymaga też przeważnie pewnych dodatkowych robót, jak osadzenie płyty czy obmu­rowanie piekarnika, ale znacznie usprawnia i uła­twia pracę i pozwala na dostosowanie rozmieszcze­nia elementów wyposażenia do warunków lokal­nych.W ośrodku gotowania głównym odcinkiem płasz­czyzny pracy jest płyta kuchenna. Ponadto niezbęd­ny jest odcinek blatu o długości 30—50 cm, służący do odstawiania gorących naczyń z płyty grzejnej i z piekarnika.Powierzchnia blatu musi więc być wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury. Jeżeli piekarnik jest wydzie­lony, trzeba tuż przy nim lub pod nim umieścić rów­nież taki blacik, ewentualnie wysuwany.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂