Kategoria: Urządzanie mieszkania

KUCHNIA

Przez wiele ituleci naturalnym dążeniem rodziny było grupo­wanie się przy wspólnych biesiadach w miejscu fdzie przyrządzano posiłki i gdzie przyrządzający )yli zarazem współbiesiadnikami. W początkach ibiegłego stulecia przeludnienie miast, wzrost prze- nysłu, zmiany społeczne i wiele innych czynników >baliło dawne

PANIE DOMU

Panie domu, które nawet w skromnych środowi­skach, pozostawiały dla siebie tylko najmniej nie­przyjemną część gospodarstwa, a w cięższych czyn­nościach wyręczały się najemną pomocą, stanęły wobec konieczności samodzielnego wykonywania wszystkich prac domowych. Prace te, ciężkie i bru­dzące, wykonywane dotąd przez płatną

METODY I SPOSOBY

Toteż pierwszym odruchem była niechęć do zajęć kuchennych i dążenie do wyzwolenia się od nich w przekonaniu, że nowoczesna technika potrafi ograniczyć czynności kuchenne i pozwoli paniom domu poświęcić czas innym, lepszym zajęciom. Za­sady naukowej organizacji pracy zostały wprowa­dzone do

SZYBKI POSTĘP

Kobie­ty były tu tylko zleceniodawcami, których coraz nowsze, bardziej śmiałe i nieprawdopodobne życze­nia przechodziły ze sfery fantazji w sferę rzeczywi­stości. Zastanawiająco szybki postęp, jaki w dziedzinie ukształtowania, wyposażenia i użytkowania kuchni nastąpił po tym przełomie, uzyskany został dzięki zainteresowaniu się tą

PODDANIE PRÓBIE

Poddając próbie życia te nowo ustalone teorie obmyślano i produkowano w międzyczasie coraz nowsze modele zracjonalizo­wanych i zmechanizowanych sprzętów i przyrzą­dów kuchennych. Równocześnie z postępem tech­nicznym wprowadzono też do gospodarstwa domo­wego nowe zasady higieny.Połączenie tych dwóch czynników — technicznego i

ZAJĘCIA DOMOWE

Przekonano się bowiem, że pozbawione najdokuczliwszych cech zajęcia domo­we przekształciły się w serię czynności, które moż­na wykonywać bez trudu i niechęci, kuchnia zaś stała się miejscem, gdzie przebywa się bez przy­krości. Toteż w krajach zamożnych i uprzemysło­wionych, gdzie zainicjowano i

WSPÓŁCZESNE METODY

Współczesne metody pracy oraz ułatwienie wnie­sione przez automatyzację przyrządów nie tylko nie stanęły na przeszkodzie tym tendencjom, ale po­mogły w ich realizacji. W czystej, jasnej kuchni, pozbawionej zapachów, pary i sadzy, gdzie pracuje się sprawnie i cicho, można było łatwo

DALSZE PRZEOBRAŻENIA

Tendencja ta spowodowała zresztą i dalsze prze­obrażenia: nie chcąc powiększać nadmiernie po­mieszczeń kuchennych i starając się zachować zwarty, racjonalny układ kuchni, uznano za słuszne połączyć ją przestrzennie z wnętrzem mieszkal­nym. Najnowsze projekty w tej dziedzinie rozdzielają oba pomieszczenia — mieszkalne i

LUDZIE O SKŁONNOŚCIACH LOKATORSKICH

Nic więc dziwnego, że akcja ta, mająca na celu uwolnienie kobiet od zajęć domowych, przy­niosła w rezultacie możliwość wykonywania prac gospodarskich w sposób łatwy, szybki i nie męczą­cy, a więc możliwość zajmowania się gospodar­stwem mimo wielu innych, ważniejszych obowiąz­ków i

NOWOCZESNE ZASADY

Podnietą do tego rodzaju dążeń są także zasady nowoczesnej dietetyki, propagujące potra­wy proste i łatwe do wykonania, możliwe do przy­rządzania w krótkim czasie i bez głębokiej znajo­mości skomplikowanych zasad sztuki kulinarnej.Do dobrego zorganizowania pracy w kuchni po­trzebne są dwa czynniki:technologiczny

ROLA PANI DOMU

Rola pani domu, obejmująca całokształt ży­ciowych spraw rodziny, jest w tym przypadku szczególnie doniosła — ograniczenie działalności kobiety w prowadzeniu spraw domowych nie­uchronnie przynosi ujemne skutki ekonomiczne i wychowawcze. Przekonano się o tym zarówno w krajach o dużej zamożności i nadmiernych

ORGANIZACJA W KUCHNI

Wiele przy­czyn wpłynęło na tak szybkie dokonanie się tych zmian; jako najważniejsze z nich wymienić należy:ogólną tendencję do naukowego organizowania wszelkich prac zarówno umysłowych, jak i fizycz­nych,podniesienie się intelektualnego poziomu kobiet,pracę zawodową kobiet i związany z tym brak czasu na